Verksamhet


Anledningen till att man söker kontakt med en psykoterapeut kan vara många. Ångest, energilöshet, utmattning, nedstämdhet och depression kan ligga till grund för kontakt. Likaså kan låg självkänsla och känslan av att inte räcka till vara anledning till att man söker hjälp. Livskriser, existentiella frågor och relationsproblem är andra orsaker till varför man ibland behöver söka professionell hjälp. Vid kronisk sjukdom kan det vara till hjälp att tillsammans med en utomstående dela tankar och känslor kring sin situation. 

Jag erbjuder samtal för individer, par och familjer. Hur arbetet ska gå till är något som vi tillsammans kommer överens om. 

Jag är mycket van vid att arbeta med individer och familjer där en eller flera har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. När dessa svårigheter förekommer kan behovet av stöd och hjälp variera. Ibland är det individen med funktionsnedsättning eller en partner som behöver hjälp och ibland är det föräldrar och/eller syskon. Ofta behöver paret eller familjen hjälp med att öka sin förståelse för varandra och hjälp med att hitta sätt att vara tillsammans för att få vardagen att fungera. Mitt arbete bygger på gedigna kunskaper om funktionsnedsättningarnas innebörd. Arbetet vilar på pedagogisk grund och har ett relationellt fokus. Jag erbjuder även konkret rådgivning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel kring bemötande och förhållningssätt, kring vilken sorts stöd och hjälp som finns att tillgå inom vård och omsorg samt vid studier och arbete. Jag är van vid att samverka och att lotsa personer vidare när ytterligare insatser behövs. Jag arbetar tillsammans med andra yrkeskategorier såsom psykolog, psykiater och andra psykoterapeuter vid behov. 

Förutom arbete med individer, par och familjer, arbetar jag med konsultation, rådgivning och handledning till personal i olika verksamheter. Jag har erfarenhet av att handleda personal inom vuxenpsykiatrin, boendestödjare, personal i olika former av boenden för personer med diagnos inom autismspektrum, personal i daglig verksamhet och sysselsättning samt personal i skolor. 


Marie Julin · kontakt@mariejulin.se · 073 781 16 04